اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
شماره تماس 5-37311933-026    داخلی 110--111
مدیر امور فرهنگی ،روابط عمومی و فوق برنامه جناب آقای امیرخانی داخلی 110
کارشناس فرهنگی و روابط عمومی سرکار خانم سهرابی داخلی 111

آدرس وبلاگ امور فرهنگی دانشگاه پیام نور ماهدشت:  

 
بيشتر