اعضای هیئت علمی فعال در دانشگاه پیام نور ماهدشت

عکس نام و نام خانوادگی مرتبه مدرک تحصیلی رشته تحصیلی ایمیل شماره تماس
  فرهاد محمدی نژاد استادیار دکترا تربیت مبلغ f-mohamadinejad@pnu.ac.ir  09127479171
  احمد بغدادی استادیار دکترا کشاورزی mbaghdadius@yahoo.com 09122972470
  رضا خلج دستیار کارشناسی ارشد کامپیوتر rkhalaj@yahoo.com  09125120261
  فریدون جریری استادیار دکترا صنایع fjariri@gmail.com 09121508389
  سمانه کوشا دستیار کارشناسی ارشد حسابداری kooshasaz@yahoo.com 09201319761
  ثروت سلیمان زاده افشار استادیار دکترا الهیات servatafshar@yahoo.com  
  قاسم فرج الهی استادیار دکترا علوم سیاسی g_farajollahi@yahoo.com 09126542575 
  زری فیروزگاه دستیار کارشناسی ارشد الهیات firouzgah@pnu.ac.ir 09354679821
  داریوش قنبری استادیار دکترا علوم سیاسی ghanbari_darioush@yahoo.com 09121096493
  مهدی یوسفی صادقلو استادیار دکترا حقوق m_yousefi_lawer@yahoo.com 09121431484
  احسان اسمعیل پور دستیار کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی e_esmaeelpoor@yahoo.com 09191037183
  گیتی همتی راد استادیار دکترا روانشناسی

g_hematirad@yahoo.com 

09122396674
  سیده زهرا حسینی سیس استادیار دکترا کشاورزی sydzaracici@gmail.com 09028560723
  سارا  رستمی استادیار دکترا حقوق بین الملل mpj.rostami@yahoo.com
  یاسر تیموری اصل استادیار دکترا مدیریت 
  سعید صادقیان استادیار دکترا مدیریت 09144823971