دانشجویان گرامی می توانند 

جهت مراجعه و هماهنگی زمان ملاقات حضوری با ریاست محترم دانشگاه پیام نو رماهدشت

هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 12-10 با شماره تماس 37311929

جناب آقای کامران انجیل الی مدیر محترم حوزه ریاست 
 
تماس حاصل نمایند.
بيشتر