كوچك يا بزرگ كردن بخش :.امتحانات
مسئول امتحانات


مسئول امتحانات دانشگاه پیام نور ماهدشت
 جناب آقای بهرام رضایی
37311935
داخلی 102

نکات امتحانی


کروکی محل  امتحانات نیمسال دوملیست دروس کتاب باز نیمسال دوم 96-95آیین نامه انظباطی امتحانات

مواردی که بر اساس بند ۳۱ آیین نامه انضباطی دانشگاه تخلف محسوب می شود:

1- فرستادن شخص دیگری به جای خود.

2- همراه داشتن کیف ،کتاب،جزوه وکف نویسی وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش)

3- ردوبدل کردن پاسخ نامه ها،سوالات چرک نویس و…..

4- عدم رعایت نظم جلسه آزمون.

5- توهین به مراقبین.

6- علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.

7- صحبت کردن بایکدیگر ونگاه کردن به ورقه دیگران.

8- ردوبل کردن ماشین حساب ولوازم تحریردرجلسه امتحان.

نکته مهم: بعضی از احکام صادره از سوی کمیته انضباطی درخصوص تخلفات امتحانی عبارتنداز:

الف-منع موقت ازتحصیل به مدت دونیمسال

  • مقررات امتحانات

1- دانشجویان ملزم هستند 45 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته ودرصندلی های تعیین شده مستقرشوند.

2- امتحانات راس ساعت مقررشروع وپس ازان هیچکس حق ورودبه جلسه امتحان رانخواهدداشت.

3- همراه داشتن کارت شرکت درازمون وکارت دانشجویی تمدید شده درکلیه امتحانات الزامی است.

4- همراه داشتن خودکار ابی ،مداد،مدادتراش،پاک کن،وماشین حساب در امتحانات ضروری است.

5- دانشجوموظف است کادر مشخصات دانشجویی پاسخنامه خودراباخودکار امضانماید.

تذکر:یاداوری میشود دانشجویان از پر کردن دایره های چهار گوش پاسخ نامه ومخدوش کردن بارکد خودداری نمایند.

6- تکمیل کد سری سوال باتوجه به توضیحات مندرج برروی صفحه اول سوالات (درصورت وجود)توسط دانشجو الزامی است.

7- دانشجویان موظف هستند درطول برگزاری امتحان آرامش وسکوت جلسه را رعایت نمایند.

8- ضروری است دانشجویان پس ازپایان امتحان برگه سوال امتحانی را تحویل دهند.

9- نمونه سو.ال هردرس،کلیدمربوطه وپاسخ نامه تستی هر دانشجو پس ازپایان امتحانات از طریق سایت گلستان برای دانشجویان قابل دسترسی خواهدبود.

10- درصورتیکه دانشجویان نسبت به نحوه طراحی سوال وکلیدان اعتراض داشته باشند می توانندازدوروز پس ازبرگزاری ازمون درس تاحداکثر5روزپس ازبرگزاری آزمون نسبت به تکمیل فرم اعتراض خوددرسیستم جامع گلستان اقدام نمایند.

11- همراه داشتن کتاب،کیف، جزوه، پول نقد وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش )درجلسه امتحان ممنوع میباشد. ضمنا دانشگاه درقبال گم شدن مواردذکرشده هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.

12- دانشجویان موظفند پس ازترک جلسه،ازتجمع درپشت درب سالن امتحانات جداپرهیز نمایندتاخللی دربرگزاری ازمون ایجادنگردد.

.

ورود به جلسات امتحان فقط با کارت دانشجویی تمدید شده وکارت شرکت درآزمون امکان  پذیر می باشد. ضمنا اخذ کارت شرکت درآزمون،مستلزم ورود به سایت گلستان وپرینت ازگزارش 428 میباشد.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما