شماره صندلی امتحاناتردیف تاریخ شماره صندلی ساعت اول شماره صندلی ساعت دوم شماره صندلی ساعت سوم
1 27مرداد1397 08:00 10:30 13:30
2 28مرداد 1397 0:800 10:30 13:30
3 29مرداد 1397 0:800 10:30 13:30
4 30مرداد 1397 0:800 10:30 13:30
5 3شهریور 1397 0:800 10:30 13:30
6 4 شهریور 1397 0:800 10:30 13:30
7
8 دروس الکترونیکی دروس الکترونیکی دروس الکترونیکی دروس الکترونیکی
9 27مرداد1397 08:00 10:30 13:30
10 28مرداد 1397 08:00 10:30 13:30
11 29مرداد 1397 08:00 10:30 13:30
12 30مرداد 1397 08:00 10:30 13:30
13 3شهریور 1397 08:00 10:30 13:30
14 4 شهریور 1397 08:00 10:30 13:30
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما