شماره صندلی امتحاناتردیف تاریخ شماره صندلی ساعت اول شماره صندلی ساعت دوم شماره صندلی ساعت سوم
1
2
3
4
5
6
7
8 دروس الکترونیکی دروس الکترونیکی دروس الکترونیکی دروس الکترونیکی
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25