شماره صندلی امتحاناتردیف تاریخ             شماره صندلی ساعت اول شماره صندلی ساعت دوم شماره صندلی ساعت سوم
1 19 خرداد 1397 8 10:30 13:30
2 20 خرداد 1397 8 10:30 13:30
3 21 خرداد 1397 8 10:30 13:30
4 22 خرداد 1397 8 10:30 13:30
5 23 خرداد 1397 8 10:30 13:30
6 24 خرداد 1397 8 10:30 13:30
7 27 خرداد 1397 8 10:30 13:30
8 28 خرداد 1397 8 10:30 13:30
9 29 خرداد 1397 8 10:30 13:30
10 30 خرداد 1397 8 10:30 13:30
11 8 10:30 13:30
12 8 10:30 13:30
13 8 10:30 13:30
14 8 10:30 13:30
15 8 10:30 13:30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما