کارگاه
کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان
زمان: پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396
مكان:


کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان

انجمن علمی روانشناسی ومشاوره دانشگاه پیام نور ماهدشت

با همکاری "اداره فرهنگی وامورفوق برنامه"بر گزار می نماید.

مدرس کارگاهاستاد زهرا دستمردی

زمانروز پنج شنبه- 21اردیبهشت ۹۶ -ساعت۹الی۱۳

مکان: دانشگاه پیام نور ماهدشت-کلاس۱۰۱
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر