ی
امکان حذف و اضافه در سامانه گلستان
امکان حذف و اضافه در سامانه گلستان از تاریخ 97/7/14 الی 97/7/25 از مسیر زیر امکان پذیر می باشد.

ثبت نام -----> عملیات ثبت نام ------> ثبت نام اصلی

**روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت**
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر