11
کارگاه آموزشی انجمن علمی روانشناسی و مشاوره با موضوع «اعتماد به نفس و عزت نفس»

کارگاه آموزشی

انجمن علمی روانشناسی و مشاوره

با موضوع «اعتماد به نفس و عزت نفس»

دوشنبه 9مهر 1397

مدرس استاد زهرا دستمردی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر