ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی
در جلسه هیأت ممیزه
سازمان مرکزی
دانشگاه پیام نور
رتبه اعضای هیأت علمی
به شرح اسامی ذیل ارتقاء یافت.

سرکار خانم دکتر فریبا بردبار
رشته روان شناسی
مرکز سپیدان فارس

جناب آقای دکتر حبیب الله دانایی
رشته مدیریت بازرگانی
مرکز اسلام شهر

جناب آقای دکتر فیصل حسنی
رشته ریاضی
مرکز تهران

جناب آقای دکتر غلامرضا یاوری
رشته اقتصاد کشاورزی
مرکز ماهدشت
به مرتبه "دانشیاری" ارتقاء یافتند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر