امتحانات روز پنج شنبه 7 دی ماه لغو و به روز دوشنبه 25 دی موکول شد دانشجویان محترم

به دلیل تقارن زمانی آزمونی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور با امتحانات نیمسال اول 97-96 

امتحانات روز پنج شنبه 7 دی ماه لغو و به روز دوشنبه 25 دی   در همان ساعت موکول شد  .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر