حضور کارمندان اداری و علمی در ساعت امتحانی بستگان دانشجو ممنوع می باشد و تخلف امتحانی محسوب می گردد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر