شرط معدل تغییر رشته مقطع تحصیلی کارشناسی شرط معدل تغییر رشته
در مقطع کارشناسی
ازمعدل ۱۴به
معدل ۱۲کاهش پیدا کرد .

02637316040
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر