دفاع
برگزاری جلسه دفاع روز شنبه مورخ 9/4/97 ساعت 9 صبح برگزاری جلسه دفاع روز شنبه مورخ 9/4/97 ساعت 9 صبح
موضوع : تاثیر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی بر صحت ،دقت،سرعت و امنیت انتخابات در ایران
دانشجو : محمد تاجیک
استاد راهنما: دکتر یاسر تیموری
استاد مشاور:دکتر نیک منش
داور: خانم دکتر رحیمیان
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر