اعضای کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت به گزارش روابط عمومی 

اعضای کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت  به شرح  ترکیب ذیل تا پایان سال 1397  مشخص گردیدند .

جناب آقای دکترغلامرضا یاوری
رئیس محترم کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

جناب آقای سعید امیرخانی
دبیرمحترم کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

جناب آقای دکتر احمد بغدادی
عضو محترم کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

سرکار خانم دکتر گیتی همتی راد
عضو محترم کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

جناب آقای کامران انجیل الی
عضو محترم  کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

جناب آقای اکبر اقتصادی
عضو محترم  کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

جناب آقای حسینعلی شریفی 
عضو محترم  کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت

دانشجو جناب آقای سید امیر حسینی بنویدی  
عضو محترم   کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ماهدشت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر