آزمون تکدرس روز سه شنبه 8 اسفند 96 آزمون تکدرس
روز سه شنبه ۸اسفند ۹۶
رأس ساعت۱۴
به صورت متمرکز در ساختمان آموزشی برگزار می گردد.

02637311935
داخلی۱۰۲
جناب آقای رضایی
مسؤل امتحانات
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر