شهریه دانشجویان دانشجویانی که موفق به واریز شهریه نشده اند تا قبل از بسته شدن

سایت نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند در غیر اینصورت

گزارش 428 و کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر