شماره تماس دفتر حراست دانشگاه پیام نور ماهدشت
شماره تماس 5-37311933-026
مدیر دفتر حراست جناب آقای امیرخانی داخلی 110
کارشناس حراست سرکار خانم سهرابی داخلی 111
سامانه پیامکی ارتباط با حراست 30002659090000 
ارسال گزارشات ،انتقادات و پیشنهادات به شماره دورنگار(فاکس) 026-37315474
مراجعه ی حضوری به آدرس استان البرز- شهرستان کرج- شهر ماهدشت- بلوار اردیبهشت دانشگاه پیام نور ماهدشت
ارسال نامه به آدرس پستی استان البرز- شهرستان کرج- شهر ماهدشت- بلوار اردیبهشت دانشگاه پیام نور ماهدشت کدپستی35577- 31889
 
بيشتر