1399/6/23 یکشنبه
کلیه دانشجویان الزاماً پس از (پایان حذف و اضافه) نسبت به اخذ مجدد برنامه کلاسی از سایت و دریافت اصلاحیه برنامه اقدام نمایند.
 
رشته های کارشناسی رشته های کارشناسی ارشد
مترجمی کارشناسی
کشاورزی تمامی گرایش ها
الهیات تمامی گرایش ها
حسابداری و مدیریت
روانشناسی
 
حقوق
 
 
علوم سیاسی
 
عمومی علوم پایه 
 
عمومی علوم انسانی
 
 
تربیت بدنی خواهران
تربیت بدنی برادران
آزمایشگاه و کارگاه ها