ردیف

واحد - سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم و دورنگار 

1

مدیر اداره آموزش 

جناب آقای شریفی

106

37316040

2

مسئول امتحانات

جناب آقای رضایی

102

-------

3

کارشناس آموزش رشته صنایع-حقوق-کشاورزی

سرکار خانم گودرزی

108

37316080

4

کارشناس آموزش رشته مدیریت-کامپیوتر-علوم سیاسی-مترجمی

سرکار خانم زند 

104

37316188

5

کارشناس آموزش رشته حسابداری-الهیات-روانشناسی-ریاضی و تغییر رشته

سرکار خانم زینی وند

109

37316199

6

مسئول برنامه ریزی آموزشی-اموراساتید و اعضای علمی

 سرکار خانم غفوری

 300

 مستقیم 37309977  

7

 کارشناس تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم سپه

135

37316177

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دهدهی

201

37316177

8

مسئول اداره دانش آموختگان

سرکار خانم مظفری 

200

----------

1