آئین نامه ها

http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2ffe3e34-d7cd-42fd-a9fe-780bad6301d1


                                                                                  اطلاعیه ها

http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a500dee1-6626-4837-aea7-aeebc76772ca

                                                                       منابع و چارت تحصیلی                     

http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=db291e1b-755a-453c-a1ff-dbbfda9eebfd

                                                     فرم های تحصیلات تکمیلی

http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=de220383-4dea-4e93-a17e-46d3d88667d0

                                                                       پایان نامه ها
http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=063c06d2-e92f-4b90-ae45-a51b757134cb

                             سئوالات پر تکرار و متداول دانشجویان
http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f12ea9f2-bba6-4432-a329-a6cbcfe84365


تماس با بخش تحصیلات تکمیلی
 ایمیل کارشناس دفاع Defah-mahdasht@yahoo.com
لینک اعضای هیئت علمی دانشگاه ------------
شماره تماس مستقیم کارشناسان دفاع  026-37316177
شماره تماس داخلی کارشناسان دفاع  37311935-026       
داخلی های 135و201   

1