اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/2/10 چهارشنبه
درخصوص بکارگیری مشمولین دانش آموخته دانشگاهی
با عنوان امریه ارتباط با صنعت و استفاده از سهمیه مذکور

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir