اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/4/11 چهارشنبه
💢 من از تو مراقبت می کنم، تو از من
استفاده از ماسک از پانزدهم تیرماه در دانشگاه پیام نور ماهدشت برای کلیه مراجعه کنندگان الزامی خواهد شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir