امتحانات
1398/5/25 جمعه
شماره صندلی(الکترونیکی و کاغذی)امتحانات تابستان 98
شماره صندلی امتحانات تابستان98

.

شماره صندلی(الکترونیکی و کاغذی)امتحانات تابستان 98
 
ردیف تاریخ شماره صندلی نوبت اول شماره نوبت دوم شماره صندلی نوبت سوم
1 1398/5/26 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
2 1398/5/28 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
3 1398/5/30 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
4 1398/6/2 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
5 1398/6/3 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
6 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
7 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
8 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
9
10 تاریخ الکترونیکی نوبت اول الکترونیکی نوبت دوم الکترونیکی نوبت سوم
11 1398/5/26 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
12 1398/5/281398/5/281398/5/261398/5/261398/5/28 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
13 1398/5/30 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
14 1398/6/2 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
15 1398/6/3 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
16 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
17 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
18 ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت 13/30
19
20
21
22
23
24
25

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر