امتحانات
1399/3/8 پنجشنبه
مراحل حذف محل آزمون از مسير زير انجام شود
حذف انتخاب محل ازمون براي دانشجوياني كه حوزه ازمون خود را در خارج از مركز اصلي تعيين نموده اند تا تاريخ 12 خرداد فراهم شد

.

روش حذف انتخاب محل ازمون  براي دانشجوياني كه حوزه ازمون خود را در خارج از مركز اصلي  تعيين نموده اند تا تاريخ 12 خرداد فراهم شد .مراحل حذف محل ازمون از مسير زير انجام شود:
دانشجو ---->درخواست ها --------->انتخاب محل آزمون -------->  حذف   مركز /واحد محل آزمون
https://reg.pnu.ac.ir/home/Default.htm


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر