اموردانشجویی،تربیت بدنی
1398/6/27 چهارشنبه
قابل توجه دانشجوي متقاضی وام شهریه
شرایط و مقررات دریافت تسهیلات قرض الحسنه وام دانشجویی دانشگاه پیام نور

.


1-دانشجوي متقاضی وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران ،می بایست با حضور به نزدیکترین شعبه بانک نسبت به تکمیل فرم هاي مورد نیاز و ثبت درخواست وام اقدام نماید .توجه: دانشجویان متقاضی دریافت وام ، نیاز به هیچگونه معرفی نامه اي از طرف دانشگاه و یا ثبت در دانشگاه ندارند.
2- افتتاح یک فقره حساب قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 500,000 ریال نزد یکی از
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران .
3- 98 حداکثر مبلغ تسهیلات اعطائی قرض الحسنه به هر / براي سال تحصیلی 99
4-دانشجو در هر سال تحصیلی  در مقطع کارشناسی 20,000,000 ریال، کارشناسی
ارشد 56,000,000 ریال، در مقطع دکترا 166,000,000 ریال  می باشد.
5- زمان بازپرداخت اقساط در هر مرحله از نیمسال تحصیلی حداکثر 12 ماه است که
پرداخت تسهیلات وام دانشجویی براي سال تحصیلی جدید منوط به تسویه حساب
وام قبلی می باشد.
6- به منظور سهولت دریافت اقساط ، حساب قرض الحسنه پس انداز دانشجو به عنوان
سپرده دریافت اقساط تعریف می گردد. دانشجو پس از واریز اقساط به حساب
سپرده، اقساط بصورت اتوماتیک به حساب تسهیلات واریز خواهد شد.
7- پرداخت تسهیلات در هر سال تا پایان دوره تحصیلی منوط به تسویه بدهی قبلی
می باشد.
8-دانشجویان می توانند در صورت تمایل نسبت به بیمه نمودن تسهیلات پرداختی
حسب ضوابط و مقررات جاري بانک اقدام نمایند.
9-در صورت درخواست دانشجو براي اخذ تسهیلات در سال هاي بعدي فقط صرفا با
مراجعه دانشجو به شعبه بانک و تکمیل فرم مربوطه ، بانک اقدام به واریز تسهیلات به
حساب اعلامی دانشگاه خواهد نمود.
10- پس از تکمیل پرونده تسهیلات، دانشجو وکالت واریز مبلغ تسهیلات به شماره
حساب اعلامی از سوي دانشگاه را تکمیل و شهریه به حساب دانشگاه واریز می گردد.
11- در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط دانشجو، کارت ورود به جلسه
آزمون براي دانشجو صادر نخواهد شد.
12- معرفی ضامن معتبر (طبق شرایط پیوست) براي یک بار در دوران تحصیل.
13-نحوه محاسبه اخذ سفته/چک براي دانشجویان جدید الورود در هر سال تحصیلی
بر مبناي شهریه اعلامی در هر مقطع تحصیلی از طرف دانشگاه در سال تحصیلی
جدید می باشد .
14-به منظور تسهیل در امور دانشجویان، تشکیل پرونده اعتباري تسهیلات قرض
الحسنه و اخذ وثایق به میزان کل شهریه، یک بار د ر ک ل دوران تحصیل
دانشج و د ر ه ر یک ا ز مقاط ع تحصیل ی کارشناس ی ،کارشناسی ارشد و دکترا
صورت می گیرد.
15- مجموع تسهیلات پرداختی وام دانشجویی و سایر وام هاي دریافتی از بانک به جز
وام ازدواج  از بانک قرض الحسنه مهر ایران حداکثر به مبلغ000/000/200
میلیون ریال می باشد.
وثایق و تضامین
اخذ یکی از وثایق ذیل بر اساس اعتبار سنجی انجام شده
1- یک نفرکارمند رسمی/پیمانی معتبر به عنوان ضامن بدون قید و شرط به همراه
گواهی کسر از حقوق
2- یک نفرکارمند رسمی/پیمانی معتبر به عنوان ضامن بدون قید و شرط به همراه
یک فقره چک معتبر و صورتحساب
3- یک نفر کاسب معتبر به همراه جواز کسب ، صورتحساب و یک فقره چک معتبر
شرایط ضامن: نداشتن مطالبات معوق و چک برگشتی نزد کلیه بانک ها از طریق
استعلام بانک مرکزي
*حضور دانشجو و ضامن به همراه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جهت تشکیل
پرونده اعتباري تسهیلات قرض الحسنه در شعبه الزامی است.روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر