اموردانشجویی،تربیت بدنی
1398/9/25 دوشنبه
طی نامه و دستور معاون محترم پژوهش و فناوری:
دانشجویان دانشگاه پیام نور ، به شرط ثبت نام و عضویت در کتابخانه مجاز به استفاده از خدمات کتابخانه ای دانشگاه های پیام نور سراسر کشور می باشند

.امور فرهنگی
دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر