اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/1/30 شنبه
نحوه فعالیت پرسنل دانشگاه پیام نور استان البرز
ساعت کاری کارکنان اداری دانشگاه از 99/1/30 لغایت 99/2/3

.

دو سوم همکاران به صورت حضور فیزیکی در محل کار و یک سوم باقیمانده بصورت دورکاری – بصورت نوبت بندی

 در تمام مراکز /واحدها و ستاد استان اعلام می شود.

(تعریف دورکاری: همکاران بر مبنای استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری ، سامانه جامع erp، سیستم جامع گلستان، سامانه آموزش های الکترونیکی و سامانه پیشخوان خدمت در ساعات دورکاری و طبق ساعات موظف اداری امور محوله شده را انجام دهند).

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر