اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/4/11 چهارشنبه
💢 من از تو مراقبت می کنم، تو از من
استفاده از ماسک از پانزدهم تیرماه در دانشگاه پیام نور ماهدشت برای کلیه مراجعه کنندگان الزامی خواهد شد.

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر